Verksamhetspolicy

Vi arbetar med en försvarbar ekonomisk utveckling av verksamheten där ständig förbättring, hållbar utveckling som ska ses ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv är våra grundsätt att arbeta på och ska vägas in i alla våra beslut.

Vi ska leverera rätt kvalité i alla våra åtaganden, våra kunder skall stå i fokus.
Vi ska alltid och i alla lägen följa de lagar och andra krav som är relevanta för vår verksamhet.
Vi genomför kompetensutveckling för våra medarbetare för att skapa ökad kvalité, engagemang, kritiskt tänkande, ge praktiska verktyg och förståelse i vår verksamhet. Vi ska löpande och aktivt informera, utbilda och engagera personalen. Med denna kunskap kan vi förebygga störningar och skador som kan uppstå, skapa förståelse och arbeta med att minska brister på ett mer effektivt vis.

Vi har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete där vi arbetar för att alla ska må bra genom att förebygga och följa upp. Detta gör vi för att skapa en fysisk, psykisk god och utvecklande arbetsplats åt oss alla.

Almroth ska ständigt jobba för att minska sin negativa miljöpåverkan och verka för ett systematiskt, socialt
ansvarstagande genom att förutse risker i verksamheten och ta ansvar för sin påverkan i samhället.
Vi ska hushålla med användningen av råvaror och energi samt minska och förebygga föroreningar som sker från vår verksamhet såsom från transporter och produkter.
Alla medarbetare ska göras medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.

Förutom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten ska Almroth sträva mot att arbeta med
partners som likaså bidrar till en hållbar utveckling.
Almroth ska aktivt samverka med omgivande samhälle och
relevanta intressenter i de avseenden där miljöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras.
Alla parter ska följa tillämpliga lagar och andra bindande krav som verksamheten omfattas av.


Jens Henriksson, VD 
Almroth