Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Våra medarbetare består av både ung och gammal. Mångårig erfarenhet kombinerad med senaste kunskapen inom byggnad och anläggning är en garanti för väl genomförda uppdrag. Vi har engagerad personal som tar personligt ansvar och är delaktig i varje uppdrag. Den bästa måttstocken på vår kvalitet är våra nöjda kunder.

Arbetschefen för respektive byggprojekt har ansvaret för att rätt kvalitet uppnås i våra åtaganden. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten i sina egna arbetsuppgifter. I varje uppdrag klarläggs ansvar så att var och en känner till sina befogenheter och skyldigheter. VD leder och samordnar kvalitetsutvecklingen inom företaget. I utvecklingen av företagets kvalitetssystem engageras samtliga anställda genom regelbundna informations- och utvecklingsmöten. Ledorden för kvalitetsarbetet är ”ständiga förbättringar” vilket innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheten.

 

Gör din vardag säkrare, tryggare och mer hållbar

 

 Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Vår verksamhet innehåller miljörisker. Samtidigt ska vi hålla en hög kvalitet och driva verksamheten under goda ekonomiska former. Det kräver att vi upprätthåller en hög standard på vår miljö och minimerar negativ inverkan på den yttre miljön.
En god miljö är i samklang med företagets, våra kunders och samhällets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Som ett led ingår därför att dagligen vidta åtgärder för att ständigt förbättra vårt företags verksamhet.
Vårt mål är att skapa en yttre miljö som inte bara är säker utan också ger de anställda arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling. För att leva upp till denna målsättning krävs medvetenhet och ansvarskänsla på alla nivåer i företaget. Miljömedvetandet ingår därför i vårt dagliga arbete och våra rutiner.
Vi är certifierade enligt ISO 14001.

  • vi vid projektering av ett uppdrag minimerar eventuella skador på miljön.
  • vi återställer omgivningen efter uppdraget så långt som det är möjligt i sitt ursprungliga skick.
  • vi eftersträvar att hantera byggavfall på bästa miljömässiga sätt.
  • våra medarbetare känner ansvar för miljöarbetet.